Pripažindamas Reformacijos įtaką ir svarbą Lietuvos valstybingumui, kultūrai ir kalbai, Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė 2017 metus Reformacijos metais (nutarimo Nr. XII-2349), o Vyriausybė 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimu Nr. 1154 patvirtino Reformacijos 500-ųjų metinių minėjimo planą. Minėtame Vyriausybės patvirtintame Reformacijos 500-ųjų metinių minėjimo plane numatyta sukurti interneto svetainę, skirtą Reformacijos 500-osioms metinėms paminėti.

Prieš 500 metų Vokietijoje įsižiebusi Reformacija negrįžtamai pakeitė Europos istoriją ir kultūrą, padėjo pamatus šiuolaikinei Vakarų civilizacijai, pakeitė visuotinės Bažnyčios veidą ir paliko neišdildomą žymę Lietuvos istorijoje.

Žvelgiant iš penkių šimtmečių perspektyvos, šiandien galima pagrįstai teigti, kad Reformacijos idėjos paskatino Europos šalis naujai pažvelgti į savo valstybingumą, ekonomiką, švietimą, visuomenės sanklodą. Reformacijos idėjų paskatintos kūrėsi protestantiškos valstybės su savo valstybinėmis bažnyčiomis (įdomu, kad pirmąja protestantiška valstybe pasaulyje 1525 m. tapo Lietuvos kaimynė – Prūsijos hercogystė, buvęs Vokiečių (Kryžiuočių) ordinas). Po ilgų šimtmečių, per kuriuos buvo mokoma, kad pasaulietinis gyvenimas neturi nieko bendro su Dievo garbinimu, darbštumas ir verslumas imti laikyti dievotumo išraiška, o tai savo ruožtu spartino ekonomikos plėtrą. Reformacijos raginimas kvestionuoti, ištirti ir asmeniškai įsitikinti, peržengė teologijos ribas ir laipsniškai tapo visuomenės bruožu, paveikusiu ir Vakarų mokslinės bei techninės minties vystymąsi.

Reformacijos Tėvai visuotinę Bažnyčią įvardijo kaip visų tikinčiųjų Kristumi bendruomenę – tokia nuostata leido nebetapatinti Bažnyčios su viena ar keliomis regimomis institucijomis. Šimtmečiams bėgant toks požiūris tapo pagrindu tarpkonfesinei tolerancijai, ekumeniniam bendradarbiavimui bei iki pat šių dienų padeda tikintiesiems mokytis suvokti skirtybes ne kaip akstiną priešiškumui, o kaip galimybę dalytis sukauptais tikėjimo turtais.

Viena svarbiausių Reformacijos tezių, kad kiekvienas tikintysis privalo asmeniškai gilintis į Šventąjį Raštą, paskatino raštijos daugelio tautų nacionalinėmis kalbomis kūrimąsi ir Europos švietimo sistemos plėtrą. Ne viena mažesnių Europos tautų Reformacijai gali būti dėkinga už pirmąją knygą nacionaline kalba (pavyzdžiui pirmoji knyga estų kalba išleista 1535 m., latvių kalba – 1585 m. – tai buvo liuteroniškieji katekizmai), Biblijos vertimus. Nacionalinių kalbų vystymąsi skatino protestantų reikalavimas užtikrinti, kad pamaldų liturgiją ir pamokslus suprastų visi tikintieji.

Pirmoji magisterinės Reformacijos banga Europą užliejo per universitetus (Vitenbergo, Heidelbergo, Karaliaučiaus…), tačiau netrukus Reformacija paskatino visos švietimo sistemos reformas. M. Liuteris jau 1524 m. kreipėsi į savivaldybes, ragindamas kurti ir stiprinti pradinių mokyklų tinklą, o tėvus ragino rūpintis vaikų išsilavinimu. Kovodami su perdėta to meto bažnyčių prabanga, reformatoriai (vienas jų buvo Lietuvos švietimo reformos pradininkas A. Kulvietis) ragino bažnyčiose sukauptas lėšas verčiau skirti švietimo reikmėms. Pažymėtina, kad katalikų bažnyčiai siekiant susigrąžinti prarastas pozicijas, prie švietimo sistemos raidos prisidėjo ir kontrreformacija.

Prasidėjęs Reformacijos sąjūdis, kuris netrukus pasiekė ir Lietuvos Didžiąją kunigaikštystę bei istorines lietuvių žemes, taip pat glaudžiai susijęs su mūsų kalbos, tautiškumo ir valstybingumo stiprinimu. Ir Lietuva gali būti dėkinga Reformacijai už pirmąją lietuvišką knygą, pirmąją aukštesniąją mokyklą, pirmąjį Biblijos vertimą, pirmąją grožinę knygą lietuvių kalba… Įkvėpti Reformacijos žinios pakilo tokie mūsų tautos didžiavyriai kaip A. Kulvietis, S. Rapolionis, M. Mažvydas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikai – Lietuvos etmonas Radvila Rudasis ir Lietuvos kancleris Radvila Juodasis, A. Volanas, J. Bretkūnas, D. Kleinas, K. Donelaitis ir daugelis kitų.

Pripažindamas Reformacijos įtaką ir svarbą Lietuvos valstybingumui, kultūrai ir kalbai, Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė 2017 metus Reformacijos metais (nutarimo Nr. XII-2349), o Vyriausybė 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimu Nr. 1154 patvirtino Reformacijos 500-ųjų metinių minėjimo planą, kuriame numatyta, kad prie Reformacijos metų minėjimo prisidės Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos radijas ir televizija, Biržų, Šilutės rajonų ir Vilniaus miesto savivaldybės, Lietuvos evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų Bažnyčios bei daug įvairių mokslo, kultūros, istorijos įstaigų ir organizacijų. Taip pat tikimasi, kad Reformacijos sukaktį paminės ir kitos Lietuvos protestantiškos bažnyčios ir bendruomenės, lietuvių kalbos, istorijos, kultūros puoselėjimo įstaigos. Reformacijos jubiliejui paminėti skirti renginiai ir iniciatyvos prasideda jau 2017 m. sausio mėn. ir tęsis visus 2017 metus.

Minėtame Vyriausybės patvirtintame Reformacijos 500-ųjų metinių minėjimo plane numatyta sukurti interneto svetainę, skirtą Reformacijos 500-osioms metinėms paminėti. Šios Reformacijos metams skirtos svetainės tikslas:

  • pateikti mokslinę bei mokslo populiarinimo informaciją apie Reformacijos įtaką Vakarų kultūrai ir civilizacijai, jos idėjas, svarbiausias Reformacijos asmenybes;
  • geriau atskleisti glaudžias Reformacijos ir Lietuvos valstybingumo, lietuvių kalbos ir kultūros sąsajas, Reformacijos tęstinumą ir aktualumą XXI a. amžiuje;
  • skatinti ekumeninį bendradarbiavimą ir religinę toleranciją, pristatyti Lietuvoje veikusias ir veikiančias protestantiškas bendruomenes;
  • teikti išsamią informaciją apie Reformacijos metų minėjimo renginius, leidinius;
  • skelbti kitą įvairią su Reformacijos metų minėjimu susijusią informaciją.

Kviečiame Reformacijos 500-ųjų metinių minėjime dalyvaujančias valstybės ir savivaldybių institucijas, aukštąsias mokyklas ir kitas švietimo bei mokslo įstaigas, Lietuvos istorijos ir kultūros paveldu besirūpinančias įstaigas ir organizacijas, Bažnyčias ir kitas religines bendruomenes bei religines organizacijas svetainėje www.reformacija500.lt pristatyti planuojamus mokslinius, edukacinius, istorinius, kultūrinius ir religinio pobūdžio renginius bei leidinius, skelbti kitą su Reformacijos sukakties minėjimu susijusią informaciją. Mintimis apie Reformaciją raginame dalytis Lietuvos istorikus, teologus, kraštotyrininkus, lituanistus, įvairias evangeliškas Lietuvos bendruomenes (metodistų, baptistų, evangelinio tikėjimo krikščionių ir kt.), jų atstovus.

Svetainę administruoja Evangelinių bendruomenių darbo grupė „Reformacijai 500“.