Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos bei Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupo Mindaugo Sabučio iniciatyva 2017-ieji paskelbti Reformacijos metais. Bažnyčios reformacijos pradžia laikomi 1517-ieji metai, kai Martynas Liuteris Vitenberge paskelbė 95 tezes, prikalęs jas prie bažnyčios durų. Kitąmet bus minimas 500 m. Reformacijos jubiliejus.

Kodėl svarbu šį jubiliejų minėti valstybės mastu, kalbamės su vyskupu M. Sabučiu.

Ką apie Reformaciją turėtų žinoti ir evangeliškosios krikščionybės neišpažįstančioji visuomenės dalis? Kokią įtaką šio judėjimo idėjos ir principai padarė ne vien Bažnyčiai, bet ir visos visuomenės raidai?

Reformacija turėjo lemiamos įtakos ne vien tik teologijos, žmogaus dvasinio kelio raidai, bet ir visai visuomenei apskritai – daugeliu aspektų. Ji smarkiai paveikė Europos ir pasaulio kultūrą. Pirmiausiai – kalbą, raštiją.

Kaip žinome, Lietuvos raštijos pradininkai buvo liuteronų kunigai – Martynas Mažvydas, Jonas Bretkūnas, Kristijonas Donelaitis, ir tai ne atsitiktinumas: gimtosios kalbos, raštijos puoselėjimą skatino būtent reformacijos principai. Dievo žodis, pagal Martyną Liuterį, turėjo būti skelbiamas gimtąja – motinos kalba, visiems suprantamai. Pagal reformacijos principus, žmogaus tautinė tapatybė yra iš Dievo – tai Viešpats duota dovana. Tokio požiūrio dėka galėjo atsirasti terpė pirmajai lietuviškai knygai: Mažvydas parašė liuteroniškojo tikėjimo santrauką – Katekizmą; Tilžės kunigas Danielius Kleinas parašė pirmąją lietuvių kalbos gramatiką, Jonas Bretkūnas išvertė Bibliją į lietuvių kalbą. Tolminkiemio kunigas Kristijonas Donelaitis sukūrė pirmąją lietuvišką poemą „Metai”.

Kitas labai svarbus Reformacijos idėjų aspektas – atsigręžimas į žmogų, jo vertės iškėlimas, žmogaus kaip asmens teisių ir laisvių skelbimas. Taigi Reformacija skatino demokratiškumo raidą.

Kurios iš Reformacijos idėjų aktualiausios šiandien?

Manau, kad jos per 500 metų neprarado savo aktualumo.

Pirmiausiai žinotina, kad M. Liuteris, siekęs reformuoti Bažnyčią, ragino sugrįžti prie Evangelijos. Visos M. Liuterio teologijos ašimi laikomas mokymas apie išteisinimą vien iš Dievo malonės, per tikėjimą.

Kalbant plačiąja prasme, Reformacijos idėjos pabrėžia žmogaus asmeninę atsakomybę šioje žemėje, kalba apie jo pašaukimus, kurių jis turi ne vieną: būti geru sūnumi ar dukra, tėvu ar motina, broliu ar seseria, geru sutuoktiniu, geru kaimynu, geru bičiuliu, geru savo valstybės piliečiu. Reformacijos idėjos skatina nelaukti pono nurodymų arba stebuklų, o pačiam jausti atsakomybę ir pareigą patarnauti kitiems, saugoti savo namus, savo šeimą, savo šalį.

Kokie turėtų būti 2017-ieji, jubiliejiniai, metai? Kas turėtų būti per juos pasakyta, priminta, padaryta?

Pirmiausiai – tai grįžimas prie pačios esmės, prie šaknų, ištakų – prie 95 Liuterio tezių, iš kurių svarbiausia yra nuostata, kad visas žmogaus gyvenimas, jo dvasinė kelionė turi būti skirta Kristui ir atgailai.

Atgailai.

Taip, atgailai – ne ta prasme, kad žmogus turi kasdien save kaltinti ir graužtis, bet ta prasme, kad jis turi norėti, siekti atsinaujinti su Dievo pagalba. Žmogus turi kasdien sau priminti, kad be Dievo valios, pats vienas, vien tik savo pastangomis, sprendimais ir protu, jis nieko negali. Ir melsdamasis jis turi galvoti ne apie save, o apie Dievą. Kasdienėje veikloje vis pasitikrinti, ar tai, ką darau, yra nuo Dievo, dėl Dievo, ar dėl kitų dalykų – pinigų, garbės ir taip toliau. Nesusireikšminti, nedaryti iš savęs stabo. Atsisakyti arogancijos.

Atsinaujinti – tai priimti mylinčio Dievo dovaną – išganymo, atpirkimo dovaną.

Pasitikrinti… Kaip, kuo?

Dievo žodžiu. Skaitant Katekizmą. Nuoširdžiai atsakant sau į klausimus pagal 10 Dievo įsakymų. Pavyzdžiui, kodėl nebuvau sekmadienį bažnyčioje. Kur tuo metu buvo mano širdis?..

Ar pačiai Reformacijai reikia reformuotis?

Manau, kad taip. Kaip ir kiekvienam žmogui, taip ir Bažnyčiai.

Ko naujaisiais metais palinkėtumėte Klaipėdos krašto ir visiems Lietuvos žmonėms?

Kad juos nuolat lydėtų geroji angelų žinia. Pasitikėti Dievu. Nebijoti. Kaip Marijai sakė Dievo angelas: „Nebijok. Pasitikėk…”

Linkiu pasitikėti Dievu. Mylinčiu Dievu. Jo malone. Linkiu nešti šią angelų žinią kitiems. Tik Kristus gali sunaikinti mūsų baimes ir suteikti ramybės. Jis yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. Pradžia ir pabaiga. Kad ir kas nutiktų, Viešpats visada su tavim.

Andromeda MILINIENĖ
„Vakarų Ekspresas”
www.liuteronai.lt