Lietuvoje vis dar vyksta Reformacijos 500 metų jubiliejui skirti renginiai. Gruodžio 9 dienos popietę į Vilniaus reformatų bažnyčią rinkosi įvairių evangelinių bendruomenių dvasininkai ir tikintieji – šioje bažnyčioje vyko ekumeninės Maldos dienos pamaldos, skirtos pagrindiniams Reformacijos principams prisiminti ir apmąstyti.

Gieda Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčios šlovintoja Daiva Palionienė

Pamaldose dalyvavo ir Žodžiu pagal Reformacijos solas dalijosi Vilniaus evangeliškų bažnyčių vadovai: evangelikų reformatų generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas, Laisvųjų krikščionių bažnyčios vyskupas Artūras Rulinskas, krikščionių bendrijos Tikėjimo žodis vadovas Gabrielius Lukošius, Lietuvos Jungtinės metodistų Bažnyčios superintendentas Remigijus Matulaitis ir Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos (sekmininkų) vyskupas Rimantas Kupstys.

Maldos dienos pamaldos buvo pradėtos Reformacijos himnu virtusia M. Liuterio sukurta giesme Tvirčiausia apsaugos pilis, kurią skambiu balsu vedė Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčios šlovintoja Daiva Palionienė.

Vilniaus Evangelikų reformatų bažnyčios klebonas Raimondas Stankevičius

Po įvadinės giesmės į Maldos dieną gausiai susirinkusius tikinčiuosius pasveikino Vilniaus evangelikų reformatų parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius, kuris pristatė pamaldose dalyvaujančius įvairių evangelinių tikėjimų dvasininkus ir pakvietė Dievo žodžio apmąstymu pasidalinti reformatų generalinį superintendentą kun. Tomą Šerną. Šiam teko kalbėti apie vieną iš penkių Reformacijos principų – Sola Scriptura (Vien tik Raštas). Jau pirmieji reformatoriai suprato, kad Dievo Žodis, o ne tradicija, ne pasaulio pirmenybė, ne karalystės yra svarbiausia. Viską tikriname pagal Šventąjį Raštą. Dievo žodis yra visų Dievo įsakymų pagrindas. Pirmasis Dekalogo įsakymas yra „Aš esu tavo Dievas. Neturėsi kitų Dievų tik mane vieną“…, – kalbėjo gen. superintendentas. Baigdamas kunigas išsakė palinkėjimą ir maldos intenciją „kad Lietuvą keistų Dievo žodis, kuris yra išlaisvinanti tiesa“.

Gieda Laisvųjų krikščionių bažnyčios šlovintojai

Po visuotinės  giesmės Tik Kristuje mana viltis  apie kitą Reformacijos principą, kurio svarbą iškėlė Martynas Liuteris – Solus  Christus (Vien tik Kristus), kalbėjo Laisvųjų krikščionių Bažnyčios vyskupas A. Rulinskas.  Jėzus atėjo, kad mūsų gyvenimas būtų geresnis, turtingesnis, gražesnis, kad duotų mums gyvenimą, kad apsčiai duotų gyvenimo, kad jis būtų džiaugsmingas. Paulius Laiške hebrajams sako: Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. (Hebr 13, 8). Mes apie Jėzų dažnai mąstome dviem kategorijomis: kūdikėlis Jėzus, kuriuo reikia rūpintis, ir Jėzus miręs, kurio reikia gedėti. Švenčiame Kalėdas – Jo gimimą ir Velykas – mirusį ir prisikėlusį. Bet Jėzus yra gyvas – Jis buvo ir yra draugas, sūnus, Mokytojas, auklėtojas, Ganytojas, Gelbėtojas, tikėjimo skelbėjas. Reikia kalbėti ne apie kūdikėlį Jėzų – dabar visuotinis kūdikėlio liaupsinimas, o apie gyvą. Šiandien Jėzus kviečia mus palikti pasaulietinius dalykus, rūpesčius ir eiti su Juo, pasukti iš plataus kelio ir eiti kartu su Juo siauru… Jis mus myli, Jis mums atėjo padėti. Maldos intencijai Laisvųjų krikščionių bažnyčios vyskupas pasirinko paskutines Senojo Testamento eilutes: Pirma negu ateis ši didinga ir baisi diena (Viešpaties rūstybės diena), atsiųsiu jums pranašą Eliją. Jis atvers tėvų širdis vaikams ir vaikų širdis tėvams taip, kad atėjęs neištikčiau viso krašto pražūtimi (Mal 3, 23).  A. Rulinskas kvietė melstis už tėvus, kad jie mylėtų vaikus, ir melstis už vaikus, kad jie gerbtų savo tėvus, bei rūpintųsi vieni kitais.

Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ vadovas, pastorius Gabrielius Lukošius

Įžvalgomis apie Sola gratia (Vien tik iš malonės) dalijosi bendrijos „Tikėjimo žodis“ vadovas, vyr. pastorius Gabrielius Lukošius. Pasak pastoriaus, Šventasis Raštas daug kalba apie tai, kad tik iš malonės galime būti išgelbėti. Tai stato žmones į nepatogią padėtį – nes malonė priimtina tik vargšams, o turtingiesiems atrodo kaip įžeidimas. Taigi turime pripažinti, kad esame vargšai, arba atsisakyti malonės. Pastorius kvietė melstis už tai, kad žmonės rinktųsi priimti malonės dovaną (Ef 1, 2–7) ir į mūsų šalį ateitų ramybė bei taika.

Jungtinės metodistų bažnyčios superintendentas R. Matulaitis kalbėdamas apie Sola fide (Vien tik tikėjimas) sakė, kad tikėjimas į Jėzų Kristų yra krikščionybės šerdis. Jokia galia, jokia institucija negali išgelbėti žmogaus – išgelbėjimas gaunamas tik tikėjimu. Tik tikėjimas buria krikščionis draugėn, tik tikėjimas keičia žmonių gyvenimus. Baigdamas R. Matulaitis ragino krikščionis išeiti iš bažnyčių pastatų ir dalytis savo tikėjimu su jo dar neturinčiais žmonėmis.

Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos (sekmininkų) vyskupas Rimantas Kupstys

Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos (sekmininkų) vyskupas R. Kupstys, kalbėdamas apie principą Soli Deo gloria (Vienam Dievui garbė), sakė, kad didžiausias Dievo įsakymas yra Jį garbinti ir Jam tarnauti. Dievas yra Karalių Karalius ir Viešpačių Viešpats, vertas, kad garbintume Jį visu savo gyvenimu. Ši sola savyje apjungia visas ankstesnes.

Daivos Palionienė iš Naujosios Akmenės kartu su jai akompanavusiu Sigitu Krasausku atliko ir specialiai šiam Reformacijos Jubiliejui sukurtą Sola Scriptura ir Maldos dienos pamaldų pabaigos giesmę Susijunkim, broliai sesės. Be to, iškilmingose ekumeninėse pamaldose giedojo Vilniaus protestantų bažnyčios Naujoji karta pamokslininkas, operos solistas Vaidas Vyšniauskas (šią ir reformatų bažnyčias teskiria Reformatų skveras), Vilniaus krikščionių (sekmininkų) bažnyčios Biblijos kelias šlovintojas Vadimas Archipovas bei Laisvųjų krikščionių bažnyčios šlovintojai.

Operos solistas, protestantų bažnyčios Naujoji karta pastorius Vaidas Vyšniauskas

Pamaldoms baigiantis, evangelinių bažnyčių vienybės šventės dalyvius sveikino Seimo nariai Rimantas Jonas Dagys ir Povilas Urbšys.

Parengta pagal ref.lt informaciją

Kęstučio Puloko, Dalijos Gudliauskienės ir Gedos Žyvatkauskaitės nuotraukos

Vaizdo reportažas: