Įvairūs renginiai, skirti Reformacijos 500 metų jubiliejui, vyksta visoje Lietuvoje, neaplenkdami ir Dubingių. Kaip ir kasmet, rugsėjo pirmąjį šeštadienį susirinkome į paskutiniąją  metų kapinių šventę Dubingiuose. Taip prisimenami ten atgulusieji kunigaikščiai Radvilos, jų artimieji  ir visi kiti, palaidoti Dubingių piliakalnyje. Tai graži tradicija, sujungianti tikėjimo brolius ir seseris, – šį kartą čia dalyvavo trijų evangelinių Bažnyčių atstovai: reformatai,  liuteronai ir bendrijos Tikėjimo žodis  nariai.

Kapinių šventės pamaldų liturgiją vedė Vilniaus parapijos klebonas kunigas Raimondas Stankevičius, gerą ir nuoširdų pamokslą pasakė Utenos bažnyčios Tikėjimo žodis  ganytojas Darius Venslovas. Šventojo Rašto skaitinį skaitė Biržų parapijos klebonas kun. Rimas Mikalauskas. Taip pat visus susirinkusius pasveikino  generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas. Džiugu, jog gausiai atvyko parapijiečių iš Vilniaus, Panevėžio ir Biržų. Pamaldose giedojo net du chorai – Vilniaus evangelikų reformatų Giesmė bei  Vilniaus bažnyčios  Tikėjimo žodis.

Pamaldos vyko po atviru dangumi čia kadaise stovėjusios ev. reformatų bažnyčios vietoje. Čia viena po kitos stovėjo trys bažnyčios. Jonušo Radvilos rūpesčiu XVII a. buvo sumūryta nauja renesansinė evangelikų reformatų bažnyčia, kurios rūsyje buvo įrengta kripta Radvilų giminei laidoti. XVIII a. per Šiaurės karą Radvilų palaikai buvo saugiai paslėpti. Jų niekas negalėjo rasti ištisus 300 metų. Tik 2004 m. archeologai surado Radvilų palaikus. Nustačius jų tapatybę 2009 m. bažnyčios vietoje buvo įrengta kripta, ir joje sarkofage perlaidoti Radvilų giminės palaikai (5 vyrai ir 3 moterys).

Generalinis   superintendentas kun.Tomas Šernas kalbėjo „Kapinių šventė – tai mūsų tradicija bei padėka Dievui. Šiandien prisimename savo tikėjimo brolius ir seseris, kurie  gyveno ir meldėsi čia veikusioje parapijoje bei čia palaidoti. Radvila Juodasis buvo toks turtingas XVI a. žmogus, jog galėjo gyventi vien tik  savo malonumui. Tačiau  jis ėmėsi daugybės darbų, siekdamas platinti Reformacijos idėjas, nevengė globoti visokių pakraipų evangelikų, globojo net arijonus… Jis susirašinėjo su Jonu Kalvinu, 1553 m. Vilniaus priemiestyje pastatydino evangelikų reformatų bažnyčią, 1557 m. jo dvare Vilniuje įvyko pirmasis reformatiškos bažnyčios Sinodas. Kunigaikštis Radvila už savo lėšas Breste įsteigė protestantų raštų spaustuvę, 1563 m. organizavo Biblijos vertimą į lenkų kalbą ir jos spausdinimą.  Šio žmogaus darbai mums primena, jog evangelinis mokymas turi būti nuolatos atnaujinamas. Šiandieną paklauskime savęs – ar lengva tais laikais buvo tapti ir būti evangeliku, kuomet įstatymai mažai gynė kitatikius, o valstybės pozicija buvo katalikiška? Jei XVI a. žmogus galėjo per savo tikėjimą šviesti kaip žvakė, tai ir šiandien tokie būkime ir mes. ” – teigė kun. Tomas Šernas.

Pirmą kartą kapinių šventėje dalyvavęs Utenos bažnyčios Tikėjimo žodžio Darius Venslovas padėkojo už pasitikėjimą ir kvietimą gen. superintendentui kun. T Šernui ir Vilniaus parapijos klebonui kun. R. Stankevičiui. „Kiekviena karta turi savo lyderius, kurių darbai vėliau virsta sektinais pavyzdžiais. Toks buvo ir Radvila Juodasis. Nors ne visi esame tokie įtakingi ar protingi kaip šis kunigaikštis, bet mes visi esame krikščionys… Geriau uždegti žvakę nei keikti tamsą,.. kviečiu visus darbuotis Aukščiausiojo garbei.“ –  sakė D.Venslovas.

Vilniaus parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius pasidžiaugė, jog ši graži  vilniečių tradicija susirinkti Dubingiuose yra tęsiama. „Kapinių šventės, minėjimo pamaldos vyksta nenutrūkstamai jau nemažai metų. Smagu čia matyti atvykusius dalyvius iš Vilniaus, Utenos, Panevėžio, Biržų  ir kitų vietovių.“ – teigė kun. R.Stankevičius.

Po minėjimo pamaldų aplankėme buvusius Radvilų rūmus, jų ekspoziciją. Vėliau maloniai pabendravome Agapėje Asvejos regioninio parko direkcijoje.

Radvilų kripta  užkopusius į didingą Dubingių piliakalnį pasitinka šiais antkapiniame paminkle iškaltais  žodžiais: „Keleivi, sustok trumpam ir susimąstyk, kokia didybė ilsisi šioje vietoje. Tai Radvilos“

Radvilos,  valdę daugybę miestų ir rezidencijų, būtent Dubingius pasirinko kaip vieną iš laidojimo vietų. Tad Dubingiuose, buvusios evangelikų reformatų bažnyčios vietoje, 2004–2007 m. antropologai, istorikai, menotyrininkai ir archeologai bendromis pastangomis identifikavo aštuonių Radvilų giminės atstovų palaikus: Mikalojaus Radvilos Juodojo (1515–1565), jo žmonos Elžbietos Šidloveckos Radvilienės (1533–1562), Mikalojaus Radvilos Rudojo (1512–1584), jo sūnaus Mikalojaus Radvilos (1543–1589) ir marčios, antrosios M. Radvilos žmonos Sofijos Elenos Hlebovičaitės (?–1583), vaikaičio Jonušo Radvilos Rokošininko (1579–1620), mažamečio Kristupo Radvilos Perkūno sūnaus Mikalojaus (1575–1577) ir jo motinos, pirmosios K. R. Perkūno žmonos Kotrynos Anos Sobkovnos (?– 1578) palaikus.

Radvilos buvo pati galingiausia Lietuvos didikų giminė, o jų šlovės viršūnė buvo XVI a., kai gyveno Mikalojus Radvila Juodasis ir Mikalojus Radvila Rudasis. Radvilų giminė darė įtaką valstybės politiniam ir kultūriniam gyvenimui ir visada kovojo už Lietuvos valstybingumo išsaugojimą ir stiprinimą, prieštaravo Liublino unijos sudarymui. Nė viena didikų giminė nėra davusi valstybei tiek žymių ir garsių valstybininkų – iš jų giminės buvo kilę Lietuvos kancleriai, etmonai, Vilniaus vaivados, aukščiausi Lietuvos valstybės pareigūnai. Iš Radvilų giminės kilo 37 vaivados, 22 kancleriai, maršalkos, etmonai, iždininkai, viena karalienė (garsioji Barbora Radvilaitė) ir daug kitų svarbių pareigūnų.Taip pat iš Radvilų giminės kilo trys Romos katalikų vyskupai ir vienas kardinolas (Jurgis Radvila, 1583–1600). Su Radvilų giminės globojamos Nesvyžiaus Dievo Kūno bažnyčios statyba siejama baroko pradžia Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Mikalojus Radvila Juodasis, perėjęs į evangelikų reformatų tikėjimą, padėjo šalyje šalia Romos katalikų įsitvirtinti ir Evangelikų Reformatų Bažnyčiai, kuri išliko iki mūsų dienų.

Viktorija Liauškaitė

Aurelijos Arlauskienės nuotraukos

www.ref.lt