Visiems besidomintiems Lietuvos evangelikų reformatų pamaldų liturgija siūlome peržiūrėti iškilmingų Sinodo pamaldų vaizdo įrašą.

Pamaldas filmavo „LRT Kultūra“(jos buvo transliuojamos tiesiogiai). Visą pamaldų eigą labai profesionaliai, aiškiai komentavo habil. dr. kun. Kęstutis Daugirdas.

Pamaldų vaizdo įrašą žiūrėkite LRT mediatekoje. Taip pat jūsų dėmesiui siūlome „Vilniaus reformatų žinių“ redaktorės Dalijos Gudliauskienės parengtą pamaldų aprašymą.

Sekmadienį, birželio 25 d., į iškilmingas jubiliejinio Sinodo uždarymo pamaldas susirinko ne tik Sinodo dalyviai, garbingi svečiai, bet ir Biržų miesto gyventojai, aplinkinių vietovių reformatai ir net kitų konfesijų žmonės.

Kunigų, sinodalų procesija skambant varpui pro pagrindines bažnyčios duris keliavo presbiterijos link ir užėmė savo vietas suoluose už Dievo Stalo.

Sinodo uždarymo pamaldų liturgiją vedė Biržų klebonas, Konsistorijos viceprezidentas kun. Rimas Mikalauskas, kiti Lietuvos kunigai jam asistavo. Giedojo Erskino reformatų koledžo choras iš JAV Asocijuotos reformatų bažnyčios, pakviestas misionieriaus Frank van Daleno, dabar tarnaujančio Lietuvoje Kauno reformatų bažnyčioje. Prie choro Biržuose prisijungė ir reformatų jaunimo savanoriai visą savaitę kartu su amerikiečiais mokęsi giedoti choralus. Pamaldoms vargonavo biržietė vargonininkė Jūratė Duderienė.

Pamaldas pradėjo kun. R. Stankevičius, skaitydamas psalmę. Po giesmės, kadangi iškilmingose pamaldose bus švenčiama Viešpaties Vakarienė, perskaitomas Dekalogas – Dešimt Dievo įsakymu. Kun. Sigita Veinzierl pakvietė visus savo lūpomis patvirtinti Apaštališkąjį tikėjimo išpažinimą. Chorui giedant Reformacijos himną Tvirčiausia apsaugos pilis, pamaldų dalyviai pagarbiai stovėjo.

Prieš pamokslą liuteronų kunigas iš Klaipėdos Reincholdas Moras maldoje prašė Viešpatį atsiųsti Šventąją Dvasią, kad apšviestų, paruoštų širdis priimant Dievo Žodį, nes pamokslas – tai Dievo Žodis perduodamas per pamokslininką. Pamokslo, kurį sakė gen. superintendentas kun. T. Šernas,  pagrindu buvo paimtas skaitinys iš Šv. Rašto Apaštalų darbų 15 skyriaus nuo 8-34 eilutės. Jį taip pat perskaitė kun. R. Moras.

Kun. T. Šernas pamokslą pradėjo paminėdamas, jog Lietuvos Reformatų Bažnyčia šiais metais švenčia 460 metų sukaktį nuo pirmojo Vilniuje, Lukiškių Mikalojaus Radvilos Juodojo dvare sukviesto Sinodo ir kartu su viso pasaulio evangelikais – Reformacijos 500 metų Jubiliejų. Kvietė mokytis iš ankstyvosios Apaštalų bažnyčios, apie kurią kalbama skaitytame Šv. Rašto skaitinyje. Tuomet visa bendruomenė buvo lygūs ir tardavosi, būdavo ir ginčų. Šv. Raštas moko, primena, kad neužsibūtume tame jubiliejaus minėjimo džiaugsme, o turėtumėme kitą – gilesnį džiaugsmą. Bažnyčia kyla iš Šv. Dvasios. Mes sakome …tikiu Šventąją Dvasią ir vieną šventąją Bažnyčią… Iš pradžių … …Šventąją Dvasią,  po to … Bažnyčią – su jos struktūromis, įgaliojimais, rinkimais. Be šventosios Dvasios nieko negalime, –  kalbėjo gen. superintendentas.

Šv. Raštas primena, kad Bažnyčia – visuotinė Bažnyčia, viso pasaulio Bažnyčia – kyla ne iš istorinės būtinybės ar politinės valios. Bažnyčia kyla kaip dieviškasis pašaukimas iš Šv. Dvasios. Šv. Dvasia – tarsi judesys tarp Dievo Žodžio ir žmogaus. Šv. Dvasia padeda suprasti Dievo Žodį. Vidine ausimi turime klausytis ir girdėti Šv. Dvasią, neturime sustingti laike. Neturi kilti pagunda pasigirti, žiūrėti į kitus – ne su tokia didele istorine praeitimi – iš 500 metų Reformacijos jubiliejaus bokšto. Šv. Raštas primena mums nežiūrėti iš aukšto į kitus. Dievo planas yra eiti į pagonis, nebūti šventiniame bokšte, o visai apačioje, ant žemės ir vidine ausimi klausytis Šv. Dvasios patarimo, – užbaigė pamokslą gen. superintendentas T. Šernas.

Po choro giesmės, Sinodo sekretorius kun. R. Stankevičius iš sakyklos paskelbė Sinodo priimtus kanonus, prieš tai paminėdamas iškeliavusius Viešpaties amžinybėn Lietuvos reformatų Bažnyčios ir išeivijos lietuvių reformatų  kunigus, kuratorius.

Po Viešpaties Vakarienės šventimo, Aarono palaiminimo, Erskino  koledžo ir jaunimo savanorių chorui giedant Loido Larsono giesmę Viešpats Kristus – kertinis akmuo mūsų išgelbėjimui kunigų, sinodalų procesija iš presbiterijos pajudėjo durų link.

Dalija Gudliauskienė

Daugiau skaitykite www.ref.lt