Pirmoji Giesmių šventė, įvykusi dar prieškaryje – 1933 m. birželio 25 d. Biržuose, šiais metais tradicinių evangeliškų giesmių mylėtojus sukvietė į Šilutės ev. liuteronų bažnyčią.

Šie – Reformacijos jubiliejiniai metai – turtingi renginiais: nuo balandžio mėn. valstybinis choras Vilnius, vadovaujamas vyr. dirigento Artūro Dambrausko, kartu su sopranu Asta Krikščiūnaite, baritonu Jonu Sakalausku, bosu Liudu Mikalausku, aktoriumi Vytautu Rumšu ir Čiurlionio styginių kvartetu lankosi ir koncertuoja evangelikų liuteronų ir reformatų bažnyčiose įvairiuose miestuose ir miesteliuose, kur yra išlikę evangeliškas tradicijas išlaikiusios bendruomenės. Tai valstybinio projekto Reformacijai-500 dalis – 27-ių koncertų turas po Lietuvą.

Birželio 17 d. Šilutės Martyno Liuterio ev. liuteronų bažnyčioje vykusi Lietuvos evangelikų liuteronų ir reformatų bažnytinių chorų bei ansamblių Giesmių šventė 2017 tapo dalimi šio projekto ir buvo skirta Reformacijos 500 metų sukakčiai paminėti. Šventės svarbą padidino į Lietuvą atvykęs gausus būrys (apie 40 asmenų) vokiečių evangelikų iš Lipės krašto Partnerystės sutarties su Lietuvos  evangelikų liuteronų bei reformatų Bažnyčiomis 25-mečio paminėti bei liudyti tos sutarties atnaujinimą.

Šventė prasidėjo tradicine eisena nuo parapijos namų, per šventorių, į skoningai išpuoštą Šilutės bažnyčią. Visiems suėjus, daugiau kaip dešimties kolektyvų, atvykusių iš visos Lietuvos į Šventę, jungtinis choras bei valstyb. choras Vilnius, diriguojant LEBMS pirmininkei Laurai Matuzaitei-Kairienei, sugiedojo Reformacijos himną Tvirčiausia apsaugos pilis ( tekstas ir muzika – Martyno Liuterio, 1529; vertimas – Adomo Šerno; aranžuotė – Gustavo Gunsenheimerio, 1997).

Šįkart tradiciniai pasveikinimai užsitęsė, nes dalyvius sveikino ne tik Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas kun. Mindaugas Sabutis, bet ir Vokietijos Evangelikų Bažnyčios kunigas  Frankas Erichsmeieris, prabilęs taisyklinga lietuvių kalba. Savo kalboje jis papasakojo, kad yra Lietuvos ir Vokietijos evangelikų Bažnyčių partnerystės, prasidėjusios prieš 25-is metus, vystymosi liudininkas. Tuomet jis dar buvo studentas ir, atvykęs į Lietuvą, apsigyveno lietuvių šeimoje provincijoje – Dzūkijoje, kad išmoktų lietuviškai. Mokėdamas kalbą, galėjo geriau suprasti lietuvius, jų poreikius, bendrauti su eiliniais parapijiečiais. Frankas Erichsmeieris paminėjo, kad Biržuose bendraujant su kun. Rimu Mikalausku, jam įsiminė pastarojo žodžiai: Mums nereikia jūsų pinigų, bet mums reikia Jūsų su jūsų pinigais. Bendradarbiavimas tarp Vokietijos ir Lietuvos Bažnyčių išlaikė įvairius išbandymus. Buvo nesusikalbėjimo ir ne visada suprasdavome vieni kitus, – sakė kunigas.

Vyskupas M. Sabutis, atsidėkodamas už nuolatinę globą ir paramą Lietuvos ev. liuteronų Bažnyčiai, sidabriniu kryžiumi apdovanojo Lipės krašto evangelikų Bažnyčios liuteronų superintendentą dr. Andreas Langę. Jį sveikino visi iškilmėse dalyvavę liuteronų ir reformatų dvasininkai, LELB konsistorijos nariai, giedojo improvizuotas Lipės krašto evangelikų Bažnyčios delegacijos choras, vadovaujamas kantoriaus Friedemanno Engelberto. Šventėje daugiausia buvo giedamos senosios (XIV-XVII a.) evangelikų giesmės. Lipės delegacija pagiedojo P. Gerhart ir J. Cruger 1653 m. parašytą giesmę Džiaugsminga širdimi linksmai, kuri yra ir mūsų Evangelikų giesmyne, ir kurią dažnai giedame pamaldose.

Partnerystės sutarties su Lipės krašto evangelikų Bažnyčia atnaujinimas tapo svarbiausiu Giesmių šventės įvykiu.  Prieš pasirašant sutartį, kalbėjo Vokietijos evangelikų Bažnyčios Sinodo prezidentas, reformatų kunigas Michaelis Stadermannas, atstovavęs negalėjusį Lietuvon atvykti Krašto gen. superintendentą Dietmarą Arendsą, kuris oficialiai pasirašė Sutarties atnaujinimą. Lietuvos reformatų vardu kalbėjo Biržų klebonas, Sinodo viceprezidentas kun. Rimas Mikalauskas bei sutartį pasirašęs LERB gen. superintendentas kun. Tomas Šernas. Kunigas T. Šernas priminė, kad ne visada mūsų ir Vokietijos reformatų Bažnyčios suprato viena kitą, kad skiriasi požiūris kai kuriais klausimais, bet 25-is metus išlaikėme gerus santykius ir bendradarbiavimą. Vokiečių parama – tiek dvasinė, tiek materiali – buvo ir yra svarbi Lietuvos Reformatų Bažnyčiai. Superintendentas pastebėjo, kad Viešpaties valia sutartis yra atnaujinama švenčiant Reformacijos 500 metų jubiliejų.

Sutartį vokiečių ir lietuvių kalbomis perskaitė kun. Frankas Erichsmeieris ir LELB Konsistorijos narys, VšĮ Liuteronų diakonija direktorius kun. Mindaugas Kairys.

Sutarties pratęsimą savo parašais ir antspaudais patvirtino:

Vokietijos Evangelikų Bažnyčia – reformatų superintendentas Dietmaras Arendsas (jam atstovavo kun. Michaelis Stadermannas), liuteronų superintendentas dr. Andreas Langė ir kun. Frankas Erichsmeieris,

Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčia – LELB vyskupas Mindaugas Sabutis ir

LELB Konsistorijos narys kun. Mindaugas Kairys

Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčia – LER gen. superintendentas kun. Tomas Šernas ir

LER Konsistorijos prezidentas kurt. Nerijus Krikščikas.

Sutarties pasirašymą stebėjo ne tik Giesmių šventės dalyviai, Vilniaus reformatų choro Giesmė nariai bei jų fanai-parapijiečiai, bet ir reformatai iš Biržų krašto, į Šilutę atvykę dviem automobiliais.

Vienintelis Giesmių švenčių dalyvis reformatų choras – Vilniaus Giesmė jau keletas metų atvyksta pastiprintas Pagirių dainorių choro, kuriam irgi vadovauja dirigentė Janina Pamarnackienė. 2017 metų Giesmių šventei paruošėme tradicines evangelikų giesmes: Paveski Dievo valiai (tekstas – Paulo Gerhardto,1653; muzika – Bartholomėjaus Gesiuso, 1603)  bei Džiaugsminga širdimi linksmai (Paulo Gerhardto, 1653 ir Johanno Criugerio, 1653, pagal Pierrą Dovantesą, 1652). Šios giesmės ir dabar giedamos mūsų bažnyčiose. Mūsų vadovė Janina dirigavo ir Šventės jungtiniam chorui giedant giesmę Dieve Tėve danguje (muzika – Luneburgo, 1668; aranžuotė –  N. Schmido, 1971).

Šventės programoje buvo labai gerai sudėlioti atskirų chorų pasirodymai ir bendros giesmės, kurias su visais dalyviais giedojo ir Vilniaus choras, ir klausytojai, suvažiavę iš aplinkinių parapijų bei Šilutės miesto. Bendroms giesmėms (pritariant vargonais Gerdui Henneckei, Vokietija) dirigavo beveik visų pagrindinių evangelikų chorų vadovai. Be jau paminėtų – LEBMS prezidentės Lauros Matuzaitės-Kairienės (Jurbarkas) ir Janinos Pamarnackienės (Vilnius), taip pat dirigavo: Vilniaus liuteronų jaunimo ansamblio Adoremus vadovė Renata Moraitė-Kreimerė – giesmei Mes Viešpačiui mielam, Vilniaus liuteronų parapijos choro vadovė Asta Saldukienė – giesmei Viešpatį liaupsink, Šilutės vokiečių ir Šilutės-Pagėgių chorų vadovas Valteris Matulis – giesmei Šventas, šventas, šventas, vokiečių choro vadovas Friedemannas Engelbertas –  giesmei Krikščionys džiaukimės didžiai bei valstybinio choro Vilnius vadovas ir vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas – giesmei Džiugu palaimintuos namuos. Choras Vilnius klausytojams padovanojo džiugių akimirkų, pagiedodamas dar ir keletą evangeliškų kūrinių kartu su Šilutės kameriniu choru Vox libri: giesmę, aranžuotą J. S. Bacho – Žemės ir dangaus Valdove bei XX a. kompozitoriaus Adolfo Seiferto aranžuotą – Jau mėnuo patekėjo. Choras Vilnius pagiedojo ir keletą giesmių iš parengtos Reformacijos 500 metų jubiliejui skirtos kompaktinės plokštelės: Ateik, saldi mirtie, Vakaro giesmę bei Felikso Mendelsono Bartholdžio giesmę, sukurtą  pagal 91-ąją psalmę.

Skaitovas, aktorius Vytautas Rumšas – kaip ir kituose Reformacijos jubiliejui skirtuose Vilniaus choro pasirodymuose įvairiose Lietuvos evangelikų bažnyčiose – įtaigiai, kartais sukeldamas pritariamą juoką ar nuostabą, skaitė ištraukas iš M. Liuterio knygos Užstalės pokalbiai.

Giesmių šventė po chorų vadovų, organizatorių apdovanojimų, vyskupo M. Sabučio Palaiminimo tradiciškai buvo užbaigta visiems dalyviams giedant iš gražiai išleisto lankstinuko su Reformacijos Tėvo Martyno Liuterio atvaizdu paskutinę giesmę Taigi imk mano ranką, diriguojant Laurai Matuzaitei-Kairienei, grojant vargonininkui iš Vokietijos Gerdui Henneckei. Vilniaus liuteronų choro giesmininkai (visą šventę giedoję nuo vargonų – jų išskirtiniam pasirodymui, atliekant stambios formos Tado Dailydos kūrinį reBach2 (2016), būtini vargonai, solistai) dar užvedė pamėgtąją senovinę airių giesmę Palaimos palinkėjimas: Kai po tavo kojom jau kelias nusitiesia… ir taip vieni kitiems palinkėjome: Laimingo kelio!

Šventė ilgam išliks visų mūsų atmintyje. Iki susitikimo kitąmet!

Vilniaus reformatų choro Giesmė choristė D. Gudliauskienė 

www.ref.lt