Ar Jėzus girdi mane, jeigu meldžiuosi Jam savais žodžiais? Kur galėčiau išsipirkti savo nuodėmes?

         Koks svarbiausias šėtono darbas žemėje? – tokie ir panašūs klausimai kilo daugeliui birželio 16-osios vakarą susirinkusių į Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčią, kurioje vyko į Vilniaus Kultūros nakties 2017 programą įtrauktas renginys – „Naktinė Žodžio misterija“ (režisierius A. Špilevojus).

Pasak renginio organizatorių, „Naktinė Žodžio misterija“ –  tai stilizuotos senovinės evangelikų reformatų pamaldos, atkurtos panaudojant šiuolaikines technologijas ir šiandienines meno formas: jungtinio „Tikėjimo žodžio“ ir evangelikų reformatų choro bei Kamilės ir Dariaus Karkauskų atliekamas giesmes, grupės MaNNaz elektroninę muziką, Vilniaus dailės akademijos Vilniaus fakulteto dekano Česlovo Lukensko menines instaliacijas…

Vargu ar įmanoma žodžiais perteikti šio renginio atmosferą, kurioje tarsi persipynė paslaptis ir apreiškimas, silpnumas ir galybė, žmogaus nuodėmingumas ir Dievo šventumas… Į stebuklingą šlovinimo giesmių ir liturgijos elementų audinį įsipynė Reformacijos tiesos: tik Šventasis Raštas, tik tikėjimas, tik malonė, tik Kristus, vienam Dievui šlovė

Valdovas žemės šios piktumu iškeros,
Bet mūs nepražudys! Jo pyktį sulaikys,
Galingas Dievo Žodis!
(giesmės „Tvirčiausia apsaugos pilis“ fragmentas, muzika ir žodžiai M. Liuterio)

Tik Kristuje mano viltis, mano jėga, šviesa – tai Jis.
Tai pamatas, tvirta uosta, kurios neįveiks jokia audra…
(giesmės „Tik Kristuje“ fragmentas, muz. ir žodž. K. Getty, S. Townend)

Tebūna Jo šventas vardas pagarbintas už Jo šventą malonę ir gailestingumą mums nusidėjėliams ir už šią dvasišką dovaną, kad visiems atgailaujantiems ir trokštantiems išlaisvinimo atleidžia nuodėmes per tikėjimą Jėzumi Kristumi (Evangelikų reformatų pamaldų liturginiai žodžiai)…

Su Šventojo Rašto skaitiniu iš Evangelijos pagal Luką 8 skyriaus 4–15 eil., kuris renginio metu skambėjo senovine žemaičių tarme, Č. Lukensko meninėse instaliacijose „įkūnytais“ gyvais kviečių želmenimis, žaliuojančiais tarp bažnyčios suolų, derėjo ir Evangelikų reformatų generalinio superintendento, kunigo Tomo Šerno pamokslas. Šiandien daugeliui atrodo, kad velnio darbai žemėje – tai terorizmas ar kiti baisūs nusikaltimai. Neapsigaukime – piktasis kasdien ir nenuilsdamas stengiasi išrauti kiekvieną į žmogaus širdį kritusią Dievo žodžio, Evangelijos žinios sėklą, kad tik ji nesudygtų ir neduotų vaisių…

Ačiū Viešpačiui, kad į gerą širdies dirvą kritusios Žodžio sėklos nešė ir neša vaisius, keičiančius atskirų žmonių, tautų ir viso pasaulio likimą… Tai prasidėjo prieš beveik du tūkstančius metų su Sekminių ugnimi nužengus Šventajai Dvasiai, kuri pagimdė krikščionių bažnyčią… Tai tęsėsi prieš 500 metų įsiliepsnojus Reformacijos ugniai, padėjusiai naujai pažvelgti į tautiškumą, švietimą, mokslą ir, žinoma, tikėjimą… Tai vyko ir per kiek daugiau nei 25-erius Lietuvos nepriklausomybės metus mūsų šalyje atgimstant bažnyčioms ir dievoieškai… Vienas iš tokių evangelikų bendradarbiavimo vaisių yra ir ši Naktinė Žodžio misterija…

Dalia Janušaitienė

***

Jūsų dėmesiui siūlome ir kelių misterijos dalyvių įspūdžius.

***

Renginys paliko labai gilų įspūdį. Jam pasibaigus dar ilgai prisiminiau, apmąsčiau, galvoje skambėjo giesmės… Man visi elementai tarpusavyje gražiai ir prasmingai derėjo – įspūdinga ir tuo pačiu subtili instaliacija, režisūriniai sprendimai, chorinės ir elektroninės muzikos sąskambiai, vaidybiniai intarpai. Džiugu, kad per pirmąjį pasirodymą bažnyčia buvo sausakimša, daugiausia buvo vyresnio amžiaus žmonės, šeimos su vaikas. Kai kurie, atėję kiek vėliau, į bažnyčią jau nebetilpo, tad atėjo į antrą pasirodymą, kurio metu bažnyčia buvo apypilnė. Dauguma žmonių dalyvavo nuo renginio pradžios iki pabaigos ir buvo akivaizdžiai susidomėję. Antrame renginyje labai įspūdingai atrodė apšvietimas.

Labai miela, kad Kultūros naktyje gali atvirai skambėti Dievo žodis, Evangelijos žinia. Tai vienas pamatinių reformacijos laimėjimų – Šv. Rašto gimtąją kalba grąžinimas tikintiesiems. Visiems nuoširdus dėkui už indėlį ir dovaną švenčiant Reformacijos metus.
Edita S.

***

Į renginį nuvykau vedama smalsumo. Renginio „Naktinė žodžio misterija“ metu Evangelijos skelbimui tarnavo Dievą garbinančios giesmės, pamokslaujamas Jo žodis, praturtintas vaizdinėmis priemonėmis ir vaidybiniais elementais. Kunigas Tomas Šernas pamokslavo apie sėjėją, kuris išėjo sėti dirvon sėklą. Žodis, sėkla, misterija… Žodžio-sėklos paslaptis paliečia kiekvieną iš mūsų. Šį procesą įtaigiai iliustravo Česlovo Lukensko kurta instaliacija – vešinčių rugių želmenys, vedantys nuo įėjimo į bažnyčią altoriaus link.

Džiugu matyti evangelines bendruomenes, drauge įsiliejant į miesto kultūrinį gyvenimą, tampant gyva jo dalimi. Esu už tai dėkinga Dievui.
Geda Ž.

***

Mano įspūdžiai patys šilčiausi, tiesa, labiau patiko antrasis pasirodymas. Tikiuosi, kad Viešpats panaudos tuos mūsų „du skatikus“ savo šlovei ir garbei. Soli Deo Gloria.
Jurgita M.

***

Atsiliepiau į kvietimą giedoti jungtiniame chore. Nors buvo nelengva, ištvermingai laikėmės iki galo. Labai didelį įspūdį paliko giesmės, meninės instaliacijos – bažnyčioje augantys kviečiai, kylantys dūmai. Viliuosi, kad galbūt kai kuriuos žmones, kurie iki šiol nedaug žinojo apie Dievą, Reformaciją, renginys paskatino apie tai susimąstyti.
Karolina J.

Nuotraukos Gedos Žyvatkauskaitės