Biržuose šį savaitgalį vyks šventinis Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas – Bažnyčios aukščiausios vadovybės suvažiavimas.

Jo metu ne tik vyks įprasti posėdžiai, bet ir koncertuos choras iš JAV, vyks paskaita apie Reformacijos Lietuvoje tėvą Andrių Volaną, bus išsamiai papasakota apie bažnyčią ilgai kankinusius ir pagaliau pasibaigusius teisinius ginčus. Šiemet Sinodas bus ypatingai šventinis – jam 460 metų, o Reformacijai – 500. 

Rinksis atstovai iš visos Lietuvos ir svečiai iš užsienio

Reformatų Bažnyčios aukščiausios savivaldos institucijos – Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo – susirinkimas vyks kaip įprasta per Jonines (birželio 24-25 d.), Biržuose.

Šeštadienio rytą reformatų bažnyčioje rinksis visų Lietuvos parapijų atstovai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Biržų ir kitų miestų. Sinodas prasidės pamaldomis, svečių sveikinimais ir posėdžiais. Sinodalai – parapijų išrinkti atstovai – kartu su dvasininkais ir Bažnyčios kuratoriais balsuos įvairiais aktualiais Bažnyčiai klausimais. Laukiama svečių iš Lietuvos ir užsienio.

Įdomi paskaita ir šventinis koncertas

Šeštadienį 15 val. vyks advokato Tado Kelpšo pranešimas „Teisinių Bažnyčios procesų 2011–2017 m. apžvalga“. Po jos seks įdomi, iš Vokietijos atvyksiančio šviesios atminties kun. Aleksandro Balčiausko vaikaičio, habil. dr. kun. Kęstučio Daugirdo paskaita. Vokietijos universitete dėstantis kun. K. Daugirdas pilies arsenale nušvies apie Reformacijos Lietuvoje tėvą, be kurio turbūt ir mūsų garsieji Radvilos nebūtų tokie, kokie buvo – diplomatą, publicistą, kultūros veikėją, ryškiausią Lietuvos reformatų teologinės ir pilietinės minties lyderį, nepelnytai užmirštą, anuomet labai garsų Andrių Volaną. Ši iškili asmenybė ne tik tarnavo Mikalojaus Radvilos Rudojo dvare, bet ir dirbo Lenkijos karaliaus ir LDK kunigaikščio sekretoriumi ir šias pareigas ėjo valdant skirtingiems valdovams. A. Volanas polemizavo teologinėmis temomis su jėzuitu Skarga bei antitrinitoriais. Jo darbai lotynų kalba buvo spausdinami ir skaitomi to meto Europos šviesuomenės.

Po paskaitos biržiečiai ir svečiai kviečiami į bibliotekos salę – šventinį Reformacijos jubiliejaus koncertą, kur studentų choras iš Jungtinių Amerikos Valstijų giedos evangelinius choralus. Atlikėjai Biržuose pasirodys kartu su lietuvaičiais. Su jais visą savaitę Biržų rajone jie repetuoja muzikinėje stovykloje. Erskine koledžo choras, anksčiau aplankęs ne vieną šalį, šiemet Reformacijos ir Sinodo jubiliejaus proga atvyksta tik į Lietuvą ir jau koncertavo Kėdainiuose, koncertuos Biržuose, ir Vilniuje.

Pamaldas transliuos televizija

Sekmadienį 11 val. biržiečiai ir svečiai kviečiami į iškilmingas Sinodo pamaldas Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje. Jų metu giedos choras, bus pristatyti Sinode priimti kanonai, kiti skelbimai, švenčiama Viešpaties Vakarienė. Reformatų Sinodą pirmąkart istorijoje tiesiogiai transliuos ir Lietuvos televizija per LRT kultūros ir LRT Lituanica kanalus. Po pamaldų tradiciškai visi pamaldų dalyviai kviečiami bendrai istorinei nuotraukai ant bažnyčios laiptų, o po jos – į parapijos kiemą Agapei – pasibuvimui ir pabendravimui.

Reformatų Sinodas – penktąjį šimtmetį įpusėjusi demokratinė savivaldos institucija Lietuvoje

* * * * *

2017 m. SINODO PROGRAMA
Birželio 24 d., šeštadienis
Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje
11 val. Sinodo atidarymo pamaldos
11.30–13 val. Posėdžiai
Biržų pilyje
15 val. Advokato Tado Kelpšo pranešimas „Teisinių Bažnyčios procesų 2011–2017 m. apžvalga“.
16 val. Habil. dr. kun. Kęstučio Daugirdo paskaita „Andrius Volanas – humanistas, diplomatas, reformatų konfesijos tėvas“.
17 val. Erskine koledžo (JAV) choralų atlikėjų koncertas, skirtas Reformacijos 500 metų jubiliejui paminėti.

Birželio 25 d., sekmadienis
Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje
11 val. Iškilmingos (eucharistinės) Sinodo pamaldos, švenčiama Viešpaties Vakarienė.
Po pamaldų – tradicinė bendra nuotrauka ant bažnyčios laiptų, parapijos kiemelyje – Agapė.

Visi Sinodo programos renginiai yra atviri ir nemokami.

 

APIE SINODĄ
Sinodas yra Lietuvos evangelikų reformatų aukščiausioji bažnytinės savivaldos institucija. Sinodo nariai arba sinodalai yra visi ordinuoti dvasininkai (kunigai, diakonai), Sinodo išrinkti pasaulietiniai vyresnieji-kuratoriai ir parapijose išrinkti delegatai (1 metų kadencijai). Sinodų suvažiavimai yra eiliniai ir neeiliniai. Eilinių sinodų suvažiavimai vyksta kasmet, Biržuose,  evangelikų reformatų bažnyčioje per Jonines. Neeiliniai Sinodo suvažiavimai yra paskiriami Sinodo arba kviečiami Konsistorijos sprendimu nurodytu laiku ir vietoje, iškilus būtinybei. Sinodo vadovas – Sinodo direktorius, visuomet renkamas iš pasauliečių kuratorių. Jis pirmininkauja sesijų posėdžiams ir atsako už tvarką Sinodo metu. Direktoriaus pavaduotojas pagal pareigas (ex officio) yra Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas – dvasininkas. Iš kunigų taip pat renkami Sinodo cenzorius (dvasininkas, atsakingas už procedūrų ir bažnytinės teisės priežiūrą) ir sekretorius (dvasininkas, atsakingas už Sinodo aktų surašymą). Sinodo posėdžiai (sesijos) yra atviri ir uždari. Atviruose gali dalyvauti visi evangelikai reformatai su patariamojo balso teisę ir svečiai. Uždaruose – tik turintys sprendžiamąjį balsą dvasininkai, kuratoriai ir delegatai. Prieš eilinius Sinodo suvažiavimus vyksta priešsinodinė sesija (atviras Konsistorijos posėdis, jame dalyvauja visi dvasininkai, kuratoriai ir išrinkti parapijų delegatai). Priešsinodinė sesija paruošia ir patvirtina Sinodo darbotvarkę ir svarstomus klausimus. Patvirtintos Sinodo nutarimų kopijos yra išdalinamos visiems sinodalams. Kanonai skelbiami viešai per sinodines pamaldas ir bažnytinėje žiniasklaidoje.

InfoRef.lt